Just another WordPress site
Call Us Free: 1-800-123-4567

Posts Tagged tra cứu lịch 2014

Lịch 2014 theo từng tháng tra cứu

Lịch 2014 Tra cứu theo từng tháng
Tháng 1

Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1  1/12
Tết Dương lịch
2  2 3  3 4  4
5  5 6  6 7  7 8  8 9  9
Ngày Sinh viên – Học sinh Việt Nam (1950)
10 10 11 11
12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18
19 19 20 20 21 21 22 22 23 23
Ông Táo chầu trời (ÂL)
24 24 25 25
26 26 27 27 28 28 29 29 30 30
Giao thừa (ÂL)
31  1/1
Mùng một Tết (ÂL)

Tháng 2:

Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1  2/1
Mùng hai Tết (ÂL)
2  3
Mùng ba Tết (ÂL)
3  4
Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930)
4  5 5  6 6  7 7  8 8  9
9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15
Ngày tình yêu – Lễ Valentine
Rằm Tháng Giêng – Tết Nguyên tiêu (ÂL)
15 16
16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23
23 24 24 25 25 26 26 27 27 28
Ngày Thầy thuốc Việt Nam (1955)
28 29

Tháng 3:

Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1  1/2
2  2 3  3 4  4 5  5 6  6 7  7 8  8
Quốc tế Phụ nữ (1910)
9  9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15
16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22
23 23 24 24 25 25 26 26
Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (1931)
27 27 28 28 29 29
30 30 31  1/3

Tháng tư:

Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1  2/3 2  3 3  4 4  5 5  6
6  7 7  8 8  9 9 10
Giỗ Tổ Hùng Vương (ÂL)
10 11 11 12 12 13
13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20
20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27
27 28 28 29 29  1/4 30  2
Giải phóng miền Nam (1975)

Tháng 5:

Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1  3/4
Quốc tế Lao động (1886)
2  4 3  5
4  6 5  7 6  8 7  9
Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954)
8 10 9 11 10 12
11 13 12 14
Tết Dân tộc Khmer Nam Bộ (ÂL)
13 15
Lễ Phật Đản (ÂL)
14 16 15 17
Thành lập Đội Thiếu Niên Tiền Phong và Đội Nhi Đồng Hồ Chí Minh (1941)
16 18 17 19
18 20 19 21
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890)
20 22 21 23 22 24 23 25 24 26
25 27 26 28 27 29 28 30 29  1/5 30  2 31  3

Tháng 6:

Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1  4/5
Quốc tế Thiếu nhi (1949)
2  5
Tết Đoan Ngọ (ÂL)
3  6 4  7 5  8 6  9 7 10
8 11 9 12 10 13 11 14 12 15 13 16 14 17
15 18 16 19 17 20 18 21 19 22 20 23 21 24
Ngày Báo chí Cách Mạng Việt Nam (1925)
22 25 23 26 24 27 25 28 26 29
Ngày Hiến chương Liên Hợp Quốc (1945)
27  1/6 28  2
Ngày Gia Đình Việt Nam (2001)
29  3 30  4

Tháng 7

Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1  5/6 2  6
Quốc Hội đặt tên nước CHXHCN Việt Nam (1976)
3  7 4  8 5  9
6 10 7 11 8 12 9 13 10 14 11 15 12 16
13 17 14 18 15 19 16 20 17 21 18 22 19 23
20 24 21 25 22 26 23 27 24 28 25 29 26 30
27  1/7
Ngày Thương binh Liệt sĩ (1947)
28  2
Thành lập Công Đoàn Việt Nam (1929)
29  3 30  4 31  5

Tháng 8:

Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1  6/7 2  7
3  8 4  9 5 10 6 11 7 12 8 13 9 14
10 15
Vu Lan (ÂL)
11 16 12 17 13 18 14 19 15 20 16 21
17 22 18 23 19 24
Cách mạng tháng Tám thành công (1945)
20 25 21 26 22 27 23 28
24 29 25  1/8
Tết Katê – Dân tộc Chăm (ÂL)
26  2 27  3 28  4 29  5 30  6
31  7

Tháng 9:

Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1  8/8 2  9
Quốc khánh (1945)
3 10 4 11 5 12 6 13
7 14 8 15
Tết Trung Thu (ÂL)
9 16 10 17
Thành lập Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (1955)
11 18 12 19 13 20
14 21 15 22 16 23 17 24 18 25 19 26 20 27
Việt Nam là thành viên Liên Hợp Quốc (1977)
21 28 22 29 23 30 24  1/9 25  2 26  3 27  4
28  5 29  6 30  7

Tháng 10:

Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1  8/9 2  9
Tết Trùng cửu (ÂL)
3 10 4 11
5 12 6 13 7 14 8 15 9 16 10 17
Giải phóng Thủ đô Hà Nội (1954)
11 18
12 19 13 20 14 21 15 22 16 23 17 24 18 25
19 26 20 27
Thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam (1930)
21 28 22 29 23 30 24  1/9N* 25  2
26  3 27  4 28  5 29  6 30  7 31  8

Tháng 11:

Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1  9/9N*
Tết Trùng cửu (ÂL)
2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16
9 17 10 18 11 19 12 20 13 21 14 22 15 23
16 24 17 25 18 26 19 27 20 28
Ngày Nhà giáo Việt Nam (1982)
21 29 22  1/10
23  2
Nam kỳ khởi nghĩa (1940)
24  3 25  4 26  5 27  6 28  7 29  8
30  9

Tháng 12:

Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1 10/10
Tết Trùng thập (ÂL)
2 11 3 12 4 13 5 14 6 15
7 16 8 17 9 18 10 19 11 20 12 21 13 22
14 23 15 24 16 25 17 26 18 27 19 28 20 29
21 30 22  1/11
Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (1944)
23  2 24  3 25  4
Lễ Giáng Sinh – Noel
26  5 27  6
28  7 29  8 30  9 31 10